Koppenberg Fotografie

Site gemaakt door: Meantone

Andere mooie websites van meantone

In het Noord Hollandse Castricum word ik in juni 1965 geboren.

Al vroeg kom ik met fotografie in aanraking omdat alles op de toen nog analoge plaat werd vastgelegd. Zelfs een doka ontbrak niet. Begin jaren negentig koop ik mijn eerste spiegelreflex camera en trouw neem ik mijn “vriend” overal mee naar toe. In de 21ste eeuw specialiseer ik me in: Sportfotografie, Popfotografie en niet geposeerd werk en wordt alles digitaal vastgelegd. Als autodidact probeer ik mijn foto’s een zo natuurlijk mogelijke uitstraling te geven en de mensen te portretteren zoals ze op dat moment zijn. Op deze site is een kleine greep uit mijn portfolio te zien. Voor meer informatie naar de mogelijkheden kunt u altijd via de mail, contact met mij maken.

Voor alle opdrachten kunt u contact opnemen middels het contact-formulier. Geef alvast een kleine omschrijving van uw opdracht. Elke reportage is maatwerk en zal ik samen, middels een persoonlijk gesprek met u invullen. Afhankelijk van de wensen komen we tot de juiste prijsstelling. Algemene voorwaarden K.v.K: 32153837 (Gooi-, Eem- en Flevoland) BTW: NL 175210950B01

Algemene voorwaarden Prijs 1. Koppenberg Fotografie stelt de prijs van een beeld vast. 2. De prijs is exclusief 19% BTW. 3. De prijs die de opdrachtgever moet betalen, wordt vooraf bepaald aan de hand van oplage en het bedoelde gebruik van het beeld, aan de opdrachtgever medegedeeld . 4. Gedurende de duur van de overeenkomst zullen de prijzen van de aangeboden beelden niet worden verhoogd, zulks behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven. Levering 1. Beeld(en) zijn vanaf het moment van verzending voor rekening en risico van de wederpartij. 2. Digitale bestanden met beelden worden geleverd in goed overleg en op een door beide partijen overeengekomen wijze en zijn vanaf het moment van verzending voor rekening en risico van de opdrachtgever. Betaling 1. Betaling dient te geschieden binnen veertien dagen na levering van de factuur. 2. De opdrachtgever is in verzuim als het verschuldigde bedrag niet binnen de in het eerste lid bedoelde termijn is ontvangen. Koppenberg Fotografie is gerechtigd over het verschuldigde bedrag de wettelijke rente in rekening te brengen tot de dag van ontvangst van het verschuldigde. De wettelijke rente bedraagt 2%. 3. Indien de opdrachtgever in verzuim is of op andere wijze tekort geschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor zijn rekening. 4. Geen enkel gebruik van het fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de opdrachtgever enige uitstaande factuur van Koppenberg Fotografie nog niet heeft voldaan of anderszins nog niet geheel heeft voldaan aan enigerlei verplichting voortvloeiende uit welke overeenkomst met Koppenberg Fotografie dan ook. Gebruik (licentie) 1. De opdrachtgever dient een exemplaar van de publicatie van het beeld kosteloos aan Koppenberg Fotografie te verstrekken. Voor publicatie op internet geldt dat de opdrachtgever Koppenberg Fotografie vrijelijk en kosteloos toegang verstrekt tot ieder gedeelte van de website waarop het beeld voorkomt. 2. De opdrachtgever zal er voor zorgdragen dat de afmetingen van het door haar op internet afgebeelde beeld niet groter is dan 800 bij 600 pixels. 3. De opdrachtgever zal van het beeld geen andere kopieën maken – digitaal of anderszins – dan die welke strikt noodzakelijk zijn voor het overeengekomen gebruik. Na afloop van het overeengekomen gebruik zal de opdrachtgever de gebruikte (werk)kopie(ën) van het beeld wissen dan wel vernietigen. 5. De opdrachtgever is niet bevoegd om het geleverde beeld door te leveren aan derden en/of door derden te doen publiceren in welke vorm dan ook. 6. Beeldmanipulatie is alleen toegestaan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Koppenberg Fotografie. Het gemanipuleerde beeld dient eerst voorgelegd te worden aan Koppenberg Fotografie alvorens deze gepubliceerd mag worden. Eigendom Fotografische werken blijven eigendom van Koppenberg Fotografie tenzij dit uitdrukkelijk tussen wederpartij en Koppenberg Fotografie is overeengekomen. Dit geldt zowel voor fotografische werken die als digitaal bestand zijn aangeleverd als op beelddragers. Auteursrecht 1. Het auteursrecht op de fotografische werken berust bij de Koppenberg Fotografie. 2. Elk gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van Koppenberg Fotografie. 3. Bij inbreuk komt Koppenberg Fotografie een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door Koppenberg Fotografie gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten). Naamsvermelding 1. Bij het gebruik van een fotografisch werk, dient de opdrachtgever de naam van Koppenberg Fotografie te vermelden, en wel als volgt: Foto: Koppenberg Fotografie. 2. Bij niet-nakoming van deze voorwaarde komt Koppenberg Fotografie een vergoeding toe van tenminste 100% bovenop de door Koppenberg Fotografie gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten). Aansprakelijkheid De opdrachtgever is tegenover Koppenberg Fotografie aansprakelijk voor schade die door een aan hem toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt. Klachten Klachten inzake de geleverde beelden dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de fotografische werken schriftelijk of elektronisch aan Koppenberg Fotografie te worden medegedeeld. Koppenberg Fotografie heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de wederpartij zou leiden. Niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de wederpartij zijn rechten ter zake verliest. Toepasselijk recht Op alle gevallen waarvoor deze algemene voorwaarden gelden, is het Nederlands recht van toepassi

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player